Avui123
Mensual2923
Visites142094

Traductor

Catalan English French German Portuguese Russian Spanish

                      

L’estudi de viabilitat i orientació estratègia

 

Coneguda la singularitat i importància de l’àrea del Comapedrosa per al manteniment de la biodiversitat del Principat d’Andorra, així com el seu valor simbòlic per contenir el cim més elevat del país, el Comú de la Massana va encarregar, l’any 2001, la realització del “Estudi de viabilitat i orientació estratègica per a la creació d’un espai natural protegit a l’àrea del Coma Pedrosa (La Massana)”. L’àrea d’estudi i l’àmbit d’ordenació d’aquest treball es va definir per la capçalera i per tot el vessant esquerre de la vall d’Arinsal: sectors de Comapedrosa, Pla de l’Estany, Montmantell, les Fonts, Percanela, el Mas, el Jou i el Solà del Pui, fins arribar al collet dels Colls, i incloent des de la divisòria d’aigües fins al riu d’Arinsal. Els resultats de l’estudi van permetre concloure que la creació d’un espai natural protegit era justificada i viable. L’estudi, a més, descrivia les possibles alternatives a considerar (jurídiques, de delimitació i de gestió) i establia les bases per a una ordenació racional de l’ús dels recursos naturals.

                                                         

 Portada del resum executiu de l’estudi de viabilitat i orientació estratègica (BIOCOM, 2002)

 

 Àrea d’estudi considerada en l’estudi de viabilitat i orientació estratègica (BIOCOM, 2002)

    

La primera ordinació: el Parc Natural de les Valls del Coma Pedrosa

 

La declaració de l’espai natural protegit es va realitzar mitjançant ordinació comunal, de data 18 de desembre de 2003 (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra -BOPA- núm. 91, any 15, 24-12-2003), en base a la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993, i amb la figura jurídica de “Parc Natural”. Aquesta categoria de protecció ja fou recomanada en l’estudi de viabilitat, com a resultat de la combinació de les categories IV (Àrea de gestió d'hàbitats/espècies) i V (Paisatge terrestre/marí protegit) de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). En l’ordinació del Parc Natural de les Valls del Coma Pedrosa, s’establien, entre altres aspectes, els objectius de l’espai i els òrgans de gestió, així com una primera delimitació i les normes de protecció.

   

 Àrea protegida per l’ordinació del Parc Natural de les Valls del Comapedrosa, de 18 de desembre de 2003, actualment no vàlida

  

 La segona ordinació: el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa

 

L'objectiu de l’espai protegit, definit com la preservació de la riquesa ecològica, tot conservant la fauna i la flora i mantenint les activitats tradicionals arrelades a la zona, requeria una ampliació dels límits de l'espai, per tal de satisfer les necessitats de conservació de determinats hàbitats i espècies (principalment de caràcter forestal). D'altra banda, les perspectives de la protecció dels espais naturals a Andorra aconsellaven especificar, en el nom que identifica el tipus d'espai, el caràcter comunal de la gestió del mateix, mitjançant la denominació de "Parc Natural Comunal", i es recomanava, segons els resultats d’estudis recents, corregir “Coma Pedrosa” per “Comapedrosa”.

Així doncs, donat l’interès del Comú de la Massana de modificar el nom de l'espai i d'ampliar-ne els límits, es considerà convenient, davant l'envergadura que suposaven dites modificacions, derogar l'ordinació del Parc Natural de les Valls del Comapedrosa, i aprovar una nova ordinació. Aquesta segona ordinació comunal, que va donar naixement a l’actual Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, es va fer pública el 27 de juliol de 2006 (BOPA núm. 62, any 18, 9-8-2006). Podeu descarregar-la mitjançant els següents enllaços: “Ordinació del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa” i “Límits del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa”.

                                                                    

  Límits actuals del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, segons l’ordinació de 27 de juliol de 2006

  

El Pla Rector

 

L’ordinació del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa estableix, al seu article 4, la necessitat d'aprovar un Pla Rector. El Pla Rector és l'instrument destinat a l'ordenació i la planificació de l'ús i la gestió del Parc Natural. Estableix, dins el seu període de vigència, un pla d'ordenació, en el qual es defineix la normativa de protecció del parc, la regulació dels usos i les activitats al seu àmbit, i la zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de cada zona.

  

 Esquema metodològic bàsic seguit per a l’elaboració del Pla Rector (BIOCOM, 2007)

 

Les finalitats del Pla Rector són caracteritzar l'espai natural, determinar-ne els valors principals, tant actuals com potencials, establir els objectius ideals i els factors limitants o modificadors, determinar els objectius operacionals, establir les estratègies de gestió, determinar la zonificació, desenvolupar la normativa, i concretar els projectes i el pla de treball. Amb el primer Pla Rector del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, que es publicà el 2 de gener de 2008 (BOPA núm. 2, any 20, 9-1-2008), es donà compliment a alguns dels objectius descrits. Actualment, però, l'espai disposa del "Segon Pla Rector del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa", que s'aprovà el 9 d'abril de 2013 (BOPA núm. 18, any 25, 17-4-2013) i que actualment es troba en vigència.

    

 Zonificació del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, tal com s’estableix al Segon Pla Rector

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates